Η εταιρεία μας MinimalTwist (εφ’ εξής «εταιρεία»), σας ενημερώνει με πλήρη διαφάνεια μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφ’ εξής καλούμενη η «Πολιτική») για το:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε επικαιροποίηση.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία διαχειρίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ισχύει σήμερα, γι’ αυτό υιοθέτησε αυτήν την Πολιτική, για να βοηθήσει στην καθιέρωση και διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής. Δεν θα πραγματοποιείται ρητή ενημέρωση στους χρήστες για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές της Πολιτικής. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου μας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής εκ μέρους σας.

Ως προς τον χρήστη που προβαίνει σε αγορά, του ζητείται να αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική, η οποία με την αποδοχή της γίνεται αυτόματα μέρος της σύμβασης πώλησης, ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρεία.

Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

1.Στοιχεία εταιρείας

Η εταιρεία μας λειτουργεί ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία έρχονται σε γνώση της μέσω του ιστοτόπου της.

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι τα εξής:

Εμπορική Επωνυμία: MINIMAL TWIST

Διακριτικός Τίτλος: MINIMAL TWIST

Έδρα: Ιωνίας 7Α, Θεσσαλονίκη , ΤΚ. 57019
ΑΦΜ: 150987932
ΔΟΥ: Καλαμαριάς

Email: info@minimaltwist.gr

 

  1. Τι πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς

Η εταιρεία μας, ως Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Δεδομένων, οφείλει να συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR (2016/679), τους εθνικούς νόμους 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679»και 3471/2006 «Για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ως εκάστοτε ισχύουν.

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε σχετικά με εσάς, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, είναι:

  1. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας 

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα και συναφή για την επίτευξη των ακόλουθων συγκεκριμένων σκοπών:

  1. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν δεν έχουμε σχετική αιτιολόγηση που προβλέπεται στο νόμο για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση για να το πράξουμε, όπως:

 

  1. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον διαβιβάζονται

 

Η εταιρεία μας δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες, για την εκτέλεση των αιτημάτων σας ή / και όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τα επαγγελματικά πρότυπα, όπως π.χ. σε λογιστή για λόγους φορολογικούς ή σε εταιρείες ταχυμεταφορών για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας.

 

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Εφ΄όσον κάνετε

 

  1. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας απορρήτου και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Η εταιρεία μας ενσωματώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων, από σχεδιασμό και εξ ορισμού, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των υποκειμένων, όπως η παρούσα Πολιτική, τα αντίγραφα ασφαλείας, τα μέτρα φυσικής ασφάλειας, η πρόσβαση στα δεδομένα μόνο από εξουσιοδοτημένες προς τούτο υπαλλήλους – συνεργάτες μας – προμηθευτές μας, και η καταστροφής προσωπικών δεδομένων όταν αυτά δεν είναι απολύτως αναγκαία για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας κ.λπ.

 

  1. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω (για παράδειγμα εάν διατηρείτε λογαριασμό, αν είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, αν  κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αν λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, για φορολογικούς σκοπούς κλπ. Τα δεδομένα παραμένουν στη βάση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έως ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους (πχ σε περίπτωση αίτησης διαγραφής του λογαριασμού σας), εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου (πχ φορολογικούς σκοπούς) Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα (πχ τυχόν δεδομένα παραγγελιών) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

 

  1. Τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων σας 

 

Τα δικαιώματά σας, την άσκηση των οποίων η εταιρεία υποχρεούται να διευκολύνει, περιλαμβάνουν:

 

 

 

Η εταιρεία θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπ’ όψιν της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, η εταιρεία δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

 

Για οποιαδήποτε αίτημα/καταγγελία σε σχέση με την ικανοποίηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email info@minimaltwist.gr

 

  1. Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδοποίηση σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης

 

Έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που βρίσκεται στη Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα [www.dpa.gr/ Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 64 75 600, Fax: 210 64 75 628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr]

 

Η εταιρεία μας πέραν της γενικής υποχρέωσης που έχει να συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές, έχει και ειδική υποχρέωση σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων για αναγγελία του περιστατικού εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο υποκείμενο των δεδομένων.